enfisv

Jordbruket

På naturens villkor

Paddais har redan länge arbetat målmedvetet för att utveckla både odlingen och boskapsskötseln i en mera naturenlig och hållbar riktning. Vi beaktar alla arbetsskeden och försöker hitta de bästa och miljövänligaste lösningarna. Vår boskap får beta utomhus under sommarhalvåret, och får även under den kallaste tiden njuta av ekologiskt foder som är producerat på gården eller i dess närområden.

Naturskydd och bevarande av kulturlandskap
På lång sikt vill vi bidra till att både den naturliga miljön och det kulturella landskapet runt gården bevaras. Vi försöker förhindra förorening av vattendrag och minimera avrinningen av näringsämnen till havet. Boskap som betar utomhus hjälper till med att hålla landskapet öppet och att bevara kulturlandskapet för kommande generationer.

Ekologisk odling 2008 och ekologisk boskap 2010
Vi började med ekoodling på betesmarkerna år 2008 och blev officiellt godkända som ekologisk husdjursgård år 2010. Vår boskap betar på ett för rasen typiskt vis fritt på fält, ängar och i skogar och äter frodigt gräs och klöver vår, sommar och höst. Under vintern matar vi djuren med ekologiskt ensilage kompletterat med ekologiskt kraftfoder, såsom krossad havre och ärter, som producerats i närområdet.

 

Comments are closed.